Peli1 facilitates virus replication and promotes neuroinflammation during West Nile virus infection.

Luo, Huanle; Winkelmann, Evandro R; Zhu, Shuang; Ru, Wenjuan; Mays, Elizabeth; Silvas, Jesus A; Vollmer, Lauren L; Gao, Junling; Peng, Bi-Hung; Bopp, Nathen E; Cromer, Courtney; Shan, Chao; Xie, Guorui; Li, Guangyu; Tesh, Robert; Popov, Vsevolod L; Shi, Pei-Yong; Sun, Shao-Cong; Wu, Ping; Klein, Robyn S; Tang, Shao-Jun; Zhang, Wenbo; Aguilar, Patricia V; Wang, Tian.
J Clin Invest; 128(11): 4980-4991, 2018 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30247157