Histórico de pesquisa  ()

Sua seleção  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Tipo
Texto completo (1228)
Idioma
Ano de publicação
Resultados  1-10 de 4.758
Enviar resultado
adicionar à sua lista
2.

Norma técnica de salud para la prevención, atención integral y control de la lepra en el Perú/ Technical health standard for the prevention, integral attention and control of leprosy in Peru

Perú. Ministerio de Salud; Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis
[ ID: biblio-1006658] Idioma: Espanhol
adicionar à sua lista
6.

Evaluation of Prospective HLA-B*13:01 Screening to Prevent Dapsone Hypersensitivity Syndrome in Patients With Leprosy.

Liu, Hong; Wang, Zhenzhen; Bao, Fangfang; Wang, Chuan; Sun, Lele; Zhang, Huimin; Yu, Gongqi; Mi, Zihao; Li, Jianke; Li, Lulu; Zhao, Qing; Yue, Zhenhua; Zhao, Wei; Yu, Wenjun; Cao, Jing; Xiong, Fei; Wang, Yaru; Chai, Zemin; Cheng, Xiujun; Zhang, Yuan; Fu, Fanghui; Lang, Xiaoqiao; Wang, Xiaoling; Irwanto, Astrid; Krismawati, Hana; Fu, Xi'an; Sun, Yonghu; You, Jiabao; Liu, Jian; Pan, Qing; Chu, Tongsheng; Liu, Dianchang; Chen, Shumin; Shen, Jianping; Yan, Liangbin; Zhang, Guocheng; Liu, Jianjun; Zhang, Furen; Xiong, Li; Yang, Jun; Li, Jinlan; Ke, Wei; Li, Ming; Ning, Yong; Xiong, Junhao; Li, Ming; Xiong, Mingzhou; Yang, Bin; Duan, Qizhi; Wang, Hong
JAMA Dermatol; 2019 Mar 27.
Artigo [ ID: mdl-30916737] Idioma: Inglês
adicionar à sua lista
7.

An innovative approach to screening and chemoprophylaxis among contacts of leprosy patients in low endemic settings: experiences from Cambodia.

Cavaliero, Arielle; Greter, Helena; Fürst, Thomas; Lay, Sambath; Sao Ay, Sarady; Robijn, Jan; Steinmann, Peter
PLoS Negl Trop Dis; 13(3): e0007039, 2019 03.
Artigo [ ID: mdl-30921325] Idioma: Inglês
Resultados  1-10 de 4.758