Prevalence of myofascial pain syndrome in patients with incurable cancer.

Ishiki, Hiroto; Kinkawa, Junya; Watanabe, Aya; Watanabe, Chie; Chiba, Tsukuru; Yasui, Hiroki; Shimada, Naoki; Ariyoshi, Keisuke; Nojima, Masanori; Iwase, Satoru; Tojo, Arinobu; Imai, Kohzoh.
J Bodyw Mov Ther; 22(2): 328-332, 2018 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29861227