The Risk of Mortality among Psoriatic Patients with Varying Severity: A Nationwide Population-Based Cohort Study in Taiwan.

Dai, Ying-Xiu; Hsu, Ming-Chun; Hu, Hsiao-Yun; Chang, Yun-Ting; Chen, Tzeng-Ji; Li, Chung-Pin; Wu, Chen-Yi.
Int J Environ Res Public Health; 15(12)2018 Nov 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30467301