An interprofessional training program for intrahospital transport of critically ill patients: model build-up and assessment.

Chang, Yu-Che; Chou, Lan-Ti; Lin, Hui-Ling; Huang, Shu-Fen; Shih, Mei-Chuan; Wu, Mao-Chang; Wu, Chiao-Lin; Chen, Pin-Tarng; Chaou, Chung-Hsien.
J Interprof Care; : 1-5, 2019 Jan 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30669900