Trios-OSCE-based simulation course enhances the subcompetency of emergency-stabilization for postgraduate year-1 residents.

Su, Chia-Jui; Pan, Sheng-Wei; Huang, Ling-Ju; Yang, Ling-Yu; Yang, Ying-Ying; Hwang, Shinn-Jang; Chuang, Chiao-Lin; Chang, Ching-Chih; Huang, Hui-Chun; Kao, Shou-Yen; Lee, Fa-Yauh.
J Chin Med Assoc; 82(5): 407-412, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31058714

Não foram localizados documentos relacionados