The radiation protection role of heparin-SOD conjugate in irradiated mice

Zhong, Chuanqing; Huang, Xiaojing; Zhang, Shu; Cheng, Yanna; Cao, Guangxiang; Wang, Fengshan.
Braz. j. pharm. sci; 53(4): e17081, 2017. tab, graf, ilus
Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-889411