Blepharospasm with elevated anti-acetylcholine receptor antibody titer

Tang, Min; Li, Wu; Liu, Ping; He, Fangping; Ji, Fang; Meng, Fanxia.
Arq. neuropsiquiatr; 76(8): 522-526, Aug. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-950582