Clinical features of carriers of reciprocal chromosomal translocations involving chromosome 2: report of nine cases and review of the literature

Zhang, Xinyue; Zhang, Hongguo; Hu, Cong; Wang, Ruixue; Xi, Qi; Liu, Ruizhi.
Int. braz. j. urol; 44(4): 785-793, July-Aug. 2018. tab
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-954068