Retroperitoneoscopic resection of retroperitoneal nonadrenal ganglioneuromas: our technique and clinical outcomes

Shi, Changjin; Li, Feng; Wang, Yanchao; Pei, Long; Wang, Tao.
Int. braz. j. urol; 44(6): 1166-1173, Nov.-Dec. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-975649