Surgical techniques for facilitating laparoscopic intracorporeal orthotopic neobladder: initial experience

Jin, Lianchao; Wang, Mingshuai; Yang, Feiya; Niu, Yinong; Xing, Nianzeng.
Int. braz. j. urol; 44(6): 1156-1165, Nov.-Dec. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-975653