Prognostic significance of Body Mass index in patients with localized renal cell carcinoma

Wang, Chengtao; Chen, Zebin; Dong, Jun; Wen, Bixiu; Fang, Yong.
Int. braz. j. urol; 44(6): 1147-1155, Nov.-Dec. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-975654