Morfea/liquen escleroso periuretral en un adolescente

Alfageme Roldán, F; Ciudad Blanco, C; Velázquez Tarjuelo, D; Zamberk, P; Hernanz Hermosa, J. M.
Acta pediatr. esp; 66(2): 75-76, feb. 2008. ilus, tab
Artigo em Espanhol | IBECS - ES | ID: ibc-64843