Studies on the formation and synthetic mechanism of related substance G in potassium clavulanate production

Jin, Xiaoqing; Cao, Guangxiang; Zhang, Xiaoxiao; Chen, Yuguo; Wang, Liang; Zhong, Chuanqing.
Braz. j. pharm. sci; 51(1): 77-83, Jan-Mar/2015. graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-751354