Associations of HIV testing and late diagnosis at a Japanese university hospital

Horino, Tetsuya; Hoshina, Tokio; Kawano, Shinji; Shimizu, Akihiro; Hosaka, Yumiko; Kato, Tetsuro; Sato, Fumiya; Nakaharai, Kazuhiko; Nakazawa, Yasushi; Yoshikawa, Koji; Yoshida, Masaki; Hori, Seiji.
Clinics; 71(2): 73-77, Feb. 2016. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-774530