Variants of CARD14 gene and psoriasis vulgaris in southern Chinese cohort

Zhu, Kunju; Liu, Huan; Zhu, Chengyao; Shi, Ge; Fan, Yiming.
An Bras Dermatol; 91(1): 45-48, Jan.-Feb. 2016. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-776428