Function of obturator prosthesis after maxillectomy and prosthetic obturator rehabilitation

Chen, Cheng; Zhi, Pro Ke-qian; Li, Shaoming; Zhang, Linmei; Cheng, Zheng; Gao, Ling; Ren, Wenhao.
Braz J Otorhinolaryngol; 82(2): 177-183, Mar.-Apr. 2016. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: lil-780974