[Analysis of the hearing of patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome].

Cao, Yongmao; Luo, Zhihong; Tao, Zezhang; Zhu, Suqin; Li, Jun; Shu, Jin; Huang, Zhiwu.
Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi; 20(1): 1-3, 2006 Jan.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-16548144