[Expression and purification of Toxoplasma gondii GRA4 gene in prokaryotic system].

Lin, Qi-ping; Wu, Shao-ting; Weng, Ya-biao; Lei, Ming-jun; Pan, Hui-rong; Yuan, Shi-shan; Wen, Jian-xiang; Qin, Li; Huang, Da-na; Zhang, Ren-li; Gao, Shi-tong.
Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi; 23(6): 419-23, 2005 Dec 30.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-16566210