[Adenoviral-mediated expression of PTEN cDNA induces apoptosis in endometrial carcinoma cells].

Yang, Pei-li; Liu, Yu-huan; Cui, Ying; Cai, Zai-long; Mao, Ji-fang.
Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi; 41(8): 549-53, 2006 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-17083842