[The relationship between Oddi's sphincter and bile duct pigment gallstone].

Wu, Shuo-dong; Yu, Hong; Wang, Hao-lin; Su, Yang; Zhang, Zhen-hai; Sun, Shao-long; Kong, Jing; Tian, Yu; Tian, Zhong; Wei, Yi; Jin, Hong-xu; Jin, Jun-zhe.
Zhonghua Wai Ke Za Zhi; 45(1): 58-61, 2007 Jan 01.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-17403294