Study of normal Chinese vertebral-basilar arteries with transcranial color Doppler flow imaging.

Sun, Li-Tao; Tian, Jia-Wei; Liu, Yu-Jie; Wang, Han-Mei; Jiang, Shuang-Quan; Tian, Yong-Mei.
Clin Imaging; 31(5): 301-5, 2007 Sep-Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17825736