Synthesis of ring-contracted erythromycin A derivatives via microwave-assisted intramolecular transesterification.

Bao, Kai; Zhang, Weige; Zhang, Chuanliang; Qu, Yingwei; Tian, Liang; Wu, Lan; Zhao, Xiang; Cheng, Maosheng.
Molecules; 12(9): 2123-9, 2007 Aug 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17962730