Relationships between phosphatidylglycerol molecular species of thylakoid membrane lipids and sensitivities to chilling-induced photoinhibition in rice.

Zhu, Su-Qin; Zhao, Hua; Liang, Jian-Sheng; Ji, Ben-Hua; Jiao, De-Mao.
J Integr Plant Biol; 50(2): 194-202, 2008 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18713442