[Phosphorus use efficiency of wheat on three typical farmland soils under long-term fertilization].

Gao, Jing; Zhang, Shu-xiang; Xu, Ming-gang; Huang, Shao-min; Yang, Xue-yun.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 20(9): 2142-8, 2009 Sep.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-20030135