HTR2C promoter polymorphisms are associated with risperidone efficacy in Chinese female patients.

Liu, Bao-Cheng; Zhang, Jing; Wang, Lei; Li, Xing-Wang; Wang, Yang; Wei, Zhi-Yun; Ji, Jue; Yang, Feng-Ping; Wan, Chun-Ling; Xu, Yi-Feng; Feng, Guo-Yin; He, Lin; He, Guang.
Pharmacogenomics; 11(5): 685-92, 2010 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20415561