Regulatory action of charred Gossamer urocteae on the functions of mouse oral fibroblasts.

Dai, Jian-ping; Chen, Jun; Han, Bang-xing; Bei, Yu-fei; Zhou, Xiao-kun.
J Tradit Chin Med; 30(2): 126-31, 2010 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20653170