[Analysis odor of Rhizoma Aatractylodis Macrocephalae based on electronic nose].

Peng, Hua-Sheng; Cheng, Ming-En; Zhang, Ling; Yao, Yong; Han, Bang-Xing.
Zhong Yao Cai; 33(4): 503-6, 2010 Apr.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-20845774