Effect of ZP123, a gap junction modifier, on prolonged ventricular fibrillation in swine.

Li, Jing-Sha; Zhong, Jing-Quan; Zeng, Qi-Xian; Liu, Hong-Zhen; Su, Guo-Ying; Zhang, Yun.
Cardiology; 118(3): 147-52, 2011.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21606647