A facile strategy for obtaining fresh Ag as SERS active substrates.

Gan, Zibao; Zhao, Aiwu; Zhang, Maofeng; Wang, Dapeng; Tao, Wenyu; Guo, Hongyan; Li, Da; Li, Ming; Gao, Qian.
J Colloid Interface Sci; 366(1): 23-7, 2012 Jan 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21999955