[Influence of acupuncture on IL-1beta and TNF-alpha expression in the cartilage of rats with knee osteoarthritis].

Wang, Dao-hai; Bao, Fei; Wu, Zhi-hong; Sun, Hua; Zhang, Yun-xiang.
Zhongguo Gu Shang; 24(9): 775-8, 2011 Sep.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-22007590