Bio-filler from waste shellfish shell: preparation, characterization, and its effect on the mechanical properties on polypropylene composites.

Li, Hai-Yan; Tan, Ye-Qiang; Zhang, Lu; Zhang, Yun-Xiang; Song, Yi-Hu; Ye, Ying; Xia, Mei-Sheng.
J Hazard Mater; 217-218: 256-62, 2012 May 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22476096