Trichlorido{µ-6,6'-dimeth-oxy-2,2'-[cyclo-hexane-1,2-diylbis(nitrilo-methanylyl-idene)]diphenolato}dimethano-l-copper(II)samarium(III).

Wang, Yan; Zhang, Qian; Yan, Peng-Fei; Hou, Guang-Feng; Li, Hong-Feng.
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online; 68(Pt 5): m589, 2012 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22590099