Fibroblast growth factor-23 and interleukin-6 are risk factors for left ventricular hypertrophy in peritoneal dialysis patients.

Liu, Wei-hua; Zhou, Qiao-ling; Ao, Xiang; Yu, Hong-lei; Peng, Wei-sheng; He, Nan.
J Cardiovasc Med (Hagerstown); 13(9): 565-9, 2012 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22728833