[An analysis on biomedical effects of bipolar electric pulses at different central frequency].

Tan, Yafang; Yang, Hongchun; Xu, Jun; Zhang, Yi; Wu, Minghe; Zou, Heng.
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi; 29(3): 438-42, 2012 Jun.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-22826935