Synthesis, structure, photophysics and electrochemiluminescence of Re(I) tricarbonyl complexes with cationic 2,2-bipyridyl ligands.

Li, Mei-Jin; Liu, Xing; Shi, Yun-Qin; Xie, Rui-Jia; Wei, Qiao-Hua; Chen, Guo-Nan.
Dalton Trans; 41(35): 10612-8, 2012 Sep 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22836121