Biological characteristics of the rtA181T/sW172* mutant strain of Hepatitis B virus in animal model.

Dai, Jie; Chen, En-Qiang; Bai, Lang; Gong, Dao-Yin; Zhou, Qiao-Ling; Cheng, Xing; Huang, Fei-Jun; Tang, Hong.
Virol J; 9: 280, 2012 Nov 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23171829