[Effects of straw returning on the integrated soil fertility and crop yield in southern China].

Yang, Fan; Dong, Yan; Xu, Ming-Gang; Bao, Yao-Xian.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 23(11): 3040-4, 2012 Nov.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-23431788