Arginine supplementation for improving maternal and neonatal outcomes in hypertensive disorder of pregnancy: a systematic review.

Gui, Shunping; Jia, Jin; Niu, Xiaoyu; Bai, Yi; Zou, Heng; Deng, Juelin; Zhou, Rong.
J Renin Angiotensin Aldosterone Syst; 15(1): 88-96, 2014 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23435582