WITHDRAWN: Propofol reduces MMPs expression by inhibiting PI3K/AKT activity in human HepG2 cells.

Zhou, Qiao-Ling; Yang, Cheng-Xiang; Liang, Hua; Liu, Hong-Zhen; Wang, Han-Bing; Liu, Yi; Lai, Xiao-Hong; Gu, Miao-Ning.
Biomed Pharmacother; 2013 Feb 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23582789