The effects of combined treatment with sevoflurane and cisplatin on growth and invasion of human adenocarcinoma cell line A549.

Liang, Hua; Wang, Han Bing; Liu, Hong Zhen; Wen, Xian Jie; Zhou, Qiao Ling; Yang, Cheng Xiang.
Biomed Pharmacother; 67(6): 503-9, 2013 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23639227