[Fingerprint comparison of mountain cultivated ginseng and wild ginseng by HPLC].

Xu, Shi-Yi; Sun, Guo-Xiang; Mu, Shan-Xue; Sun, Qi-Shi.
Zhong Yao Cai; 36(2): 213-6, 2013 Feb.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-23901645