Photodynamic therapy for high-grade dysplasia of bile duct via a choledochoscope.

Zhou, Jiang-Jiao; Xiong, Li; Li, Qing-Long; Gu, Ying; Wen, Yu; Deng, Xiao-Feng; Miao, Xiong-Ying.
World J Gastroenterol; 19(33): 5590-2, 2013 Sep 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24023506