Curcumin suppresses malignant glioma cells growth and induces apoptosis by inhibition of SHH/GLI1 signaling pathway in vitro and vivo.

Du, Wen-Zhong; Feng, Yan; Wang, Xiao-Feng; Piao, Xing-Yin; Cui, Yu-Qiong; Chen, Ling-Chao; Lei, Xu-Hui; Sun, Xu; Liu, Xing; Wang, Han-Bing; Li, Xian-Feng; Yang, Dong-Bo; Sun, Ying; Zhao, Zhe-Feng; Jiang, Tao; Li, Yong-Li; Jiang, Chuan-Lu.
CNS Neurosci Ther; 19(12): 926-36, 2013 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24165291