Single layer linear array of microbeads for multiplexed analysis of DNA and proteins.

Yue, Wanqing; Zou, Heng; Jin, Qinghui; Li, Cheuk-Wing; Xu, Tao; Fu, Huayang; Tzang, Lawrence C H; Sun, Hongyan; Zhao, Jianlong; Yang, Mengsu.
Biosens Bioelectron; 54: 297-305, 2014 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24287420