Synthesis, characterization, DNA binding, cleavage activity and cytotoxicity of copper(II) complexes.

Li, Mei-Jin; Lan, Tao-Yu; Cao, Xiu-Hui; Yang, Huang-Hao; Shi, Yupeng; Yi, Changqing; Chen, Guo-Nan.
Dalton Trans; 43(7): 2789-98, 2014 Feb 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24336842