Curcumin ameliorated diabetic neuropathy partially by inhibition of NADPH oxidase mediating oxidative stress in the spinal cord.

Zhao, Wei-Cheng; Zhang, Bin; Liao, Mei-Juan; Zhang, Wen-Xuan; He, Wan-You; Wang, Han-Bing; Yang, Cheng-Xiang.
Neurosci Lett; 560: 81-5, 2014 Feb 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24370596