Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De.
Fungal Genet Biol; 65: 1-13, 2014 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24503549