Activation of multiple signaling pathways during the differentiation of mesenchymal stem cells cultured in a silicon nanowire microenvironment.

Liu, Dandan; Yi, Changqing; Fong, Chi-Chun; Jin, Qinghui; Wang, Zuankai; Yu, Wai-Kin; Sun, Dong; Zhao, Jianlong; Yang, Mengsu.
Nanomedicine; 10(6): 1153-63, 2014 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24566272