Plasma exchange in small intestinal transplantation between ABO-incompatible individuals: A case report.

Zhang, Qiuhui; Hu, Xingbin; Xia, Aijun; Yi, Jing; An, Qunxing; Zhang, Xianqing.
Biomed Rep; 2(1): 39-40, 2014 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24649066